Logo

Privacyverklaring

Update 28 januari 2021

Coöperatie Koninklijke Avebe (hierna Avebe genoemd) hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en veilige online ervaring biedt. Deze privacyverklaring informeert u hoe Avebe en haar Nederlandse en buitenlandse dochterondernemingen omgaan met uw persoonsgegevens.

Uw privacy is voor Avebe van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en op basis van welke grondslag?

Websitebezoekers

Cookies

Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.
Avebe maakt op zijn website gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies. Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer dat u onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd. De wettelijke grondslag hiervoor is onze gerechtvaardigde belangen (zorgen voor een goed functionerende website).

Statistische cookies. Deze helpt ons begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Marketingcookies. Deze worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Leden

Van onze leden houden wij bij het e-mailadres, NAW-gegevens, telefoonnummer, areaal en financiële informatie. Wij gebruiken deze informatie om de taken van onze coöperatie uit te kunnen voeren, waaronder:

 • het voeren van onze ledenadministratie en de (factuur)administratie. Grondslag: uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, gerechtvaardigde belangen van onze organisatie (efficiënte bedrijfsvoering) en wettelijke plicht;
 • de uitvoering van overeenkomsten, waaronder het doen van uitbetalingen. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst;
 • het organiseren van evenementen. Grondslag: onze gerechtvaardigde belangen (marketing, goede dienstverlening) en uitvoering van de overeenkomst;
 • het informeren van leden over relevante activiteiten en organisatie van Avebe, onder meer via elektronische post of app, bijvoorbeeld via de nieuwsbrief, al dan niet begeleid door gesponsorde inhoud. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst en onze gerechtvaardigde belangen (een goede dienstverlening, marketing);
 • het uitvoering geven aan de statuten en reglementen. Grondslag: onze gerechtvaardigde belangen (goed functioneren van onze organisatie) en wettelijke plicht;
 • de afhandeling van klachten en de registratie van incidenten. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst en onze gerechtvaardigde belangen (goede dienstverlening, goed functioneren van onze organisatie);
 • het aanbieden en beheren van besloten websites en apps voor haar leden en om, bijvoorbeeld door middel van cookies, informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van websites en apps. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst en onze gerechtvaardigde belangen (goed functioneren van onze organisatie en onze websites);
 • het verrichten van analyses van teeltgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden. Grondslag: onze gerechtvaardigde belangen (wetenschappelijk onderzoek);
 • ten behoeve van doeleinden waarover u vooraf separaat worden geïnformeerd. U wordt daarbij tevens separaat geïnformeerd over de grondslag;
 • het voldoen aan wettelijke vereisten, zoals vereisten met betrekking tot boekhouding en fiscale wetgeving.

Leveranciers en afnemers

Van onze leveranciers en afnemers houden wij bij het e-mailadres, NAW-gegevens, telefoonnummer en relevante contractinformatie en financiële informatie. Wij gebruiken deze informatie om de taken van onze coöperatie uit te kunnen voeren, waaronder:

 • het voeren van onze leveranciers- en klantenadministratie en de (factuur)administratie;
 • de uitvoering van overeenkomsten, waaronder het doen van uitbetalingen;
 • het faciliteren van de handel in aardappelproducten, waaronder zetmeel;
 • het organiseren van evenementen;
 • het informeren van leveranciers en klanten over relevante activiteiten en organisatie van Avebe, onder meer via elektronische post of app, bijvoorbeeld via de nieuwsbrief, al dan niet begeleid door gesponsorde inhoud;
 • het aanbieden en beheren van besloten websites en apps voor haar leveranciers en afnemers en om, bijvoorbeeld door middel van cookies, informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van websites en apps;
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
 • ten behoeve van doeleinden waarover u vooraf separaat worden geïnformeerd;
 • het voldoen aan wettelijke vereisten, zoals vereisten met betrekking tot boekhouding en fiscale wetgeving.

De toepasselijke wettelijke grondslagen zijn uitvoering overeenkomst, naleving wettelijke verplichtingen en het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen (een goede dienstverlening, efficiënte bedrijfsvoering en marketing.

Avebe ledenportaal

Met ons portaal ‘Mijn Avebe’ krijgen onze leden toegang tot een beheeromgeving waar zij zelf dingen kunnen raadplegen, instellen, opgeven en wijzigen. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is.

In het kader van het beheer van uw account slaan wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en wachtwoord op. De toepasselijke wettelijke grondslagen zijn uitvoering overeenkomst, naleving wettelijke verplichtingen en het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen.

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u aan ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer en NAW-gegevens. Grondslag: uitvoering van de overeenkomst en/of gerechtvaardigde belangen van onze organisatie (goede dienstverlening, training klantenservice om nog beter te worden).

Daarnaast kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via uw account kunt u dit ook doorgeven. Via het portaal kunt u dit ook doorgeven. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Grondslag: uw toestemming.

Reclame & Marketing

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten, die soortgelijk zijn aan de diensten en producten die u als klant heeft besteld. Dit doen wij:

 • per e-mail;
 • via social media.

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame via info@avebe.com. Daarnaast bevat elke e-mail een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Informatie verkregen van congresorganisatoren wordt alleen gebruikt voor marketing en netwerkdoeleinden als deze ontvangen zijn conform de AVG.

Sollicitanten

Wanneer u bij ons solliciteert verwerken wij de navolgende persoonsgegevens:

 • Uw naam, e-mail adres, adres en telefoonnummer;
 • Gegevens over uw werkervaring, opleidingen etc;
 • Uw CV;
 • Gegevens die u via social media publiek heeft gemaakt

Wij verwerken deze persoonsgegevens om uw geschiktheid te kunnen beoordelen voor de functie waarop u solliciteert of eventuele andere functies binnen onze organisatie. De grondslag hiervoor is onze gerechtvaardigde belangen (het aantrekken van goede medewerkers).

U bent niet verplicht ons bovenomschreven persoonsgegevens te verstrekken. Wanneer u de betreffende persoonsgegevens niet verstrekt kunnen wij u echter waarschijnlijk niet de gevraagde diensten verlenen.

Bezoekers van onze locaties

Voor onze en uw veiligheid maken we gebruik van camera’s in publieke ruimten, zoals onze parkeerruimten. Dit wordt altijd op de betreffende plaats kenbaar gemaakt. De grondslag hiervoor is gerechtvaardigd belang van onze organisatie (uw en onze veiligheid).

Wanneer wij evenementen organiseren maken wij foto’s die we op onze website en/of in nieuwsbrieven en/of andere social media/middelen voor promotie doeleinden plaatsen. Onze grondslag hiervoor is gerechtvaardigd belang van onze organisatie (marketing, promotie). Wanneer u er bezwaar tegen heeft zichtbaar te zijn op onze foto’s kunt u dit voorafgaand aan het evenement kenbaar maken aan onze privacy officer. Wij zullen er dan voor zorgen dat u niet zichtbaar bent op de foto’s.

Wi-Fi

Tijdens uw bezoek aan Avebe kunt u gebruikmaken van ons Wi-Fi netwerk. Toegang hiertoe geschiedt op basis van een gepersonaliseerd tijdelijk account. Hiervoor administreren wij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Zodra u bent ingelogd op ons netwerk, worden er automatisch gegevens verzameld zoals het identificatienummer (MAC-adres) van uw apparaat. Deze gegevens worden 6 maanden na verlopen van het tijdelijke account verwijderd. Deze gegevens gebruiken we om eventueel misbruik te voorkomen en om te achterhalen van welk account dit heeft plaatsgevonden. De grondslag voor deze verwerking is uitvoering van een overeenkomst (tot het verlenen van toegang tot ons W-Fi netwerk) en gerechtvaardigd belang van onze organisatie (veiligheid en misbruik preventie).

Wij maken geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvorming.

Verstrekken wij persoonsgegevens aan derden?

Indien noodzakelijk voor onze dienstverlening of om te voldoen aan wetgeving verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk aan de navolgende derden:

 • Onze websitebeheerder;
 • Onze accountant;
 • De fiscus;
 • Leveranciers;
 • Externe assessmentbureaus;
 • Onze pensioenuitvoerder;
 • Onze Arbo dienstverlener.

Indien noodzakelijk sluiten wij met deze derden verwerkersovereenkomsten om te waarborgen dat uw privacy adequaat wordt beschermd.
Wanneer wij persoonsgegevens aan derden buiten de Europese Economische Ruimte verstrekken, zorgen we er altijd voor dat voldaan wordt aan de voorwaarden die de AVG stelt, zoals passende waarborgen door middel van bindende bedrijfsvoorschriften, standaardbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld etc.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk. Concreet hanteren we de navolgende bewaartermijnen:

 • Gegevens websitebezoek: tot 6 maanden na uw bezoek;
 • Contactformulier: tot 3 maanden na ons laatste contact;
 • Nieuwsbrief: tot 3 maanden nadat u het abonnement heeft opgezegd;
 • Ledenportaal: tot 6 maanden na het einde van uw account;
 • Klanten en leveranciers: zolang onze samenwerking duurt tot 5 jaar na het eindigen van de samenwerking, tenzij fiscale wetgeving tot een termijn van 7 jaar of langer verplicht;
 • Persoonsgegevens met betrekking tot administratie: 7 jaar (wettelijke bewaarplicht;
 • Sollicitanten: tot 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure, tenzij met de sollicitant een bewaartermijn van 1 jaar wordt overeengekomen.
 • Camerabeelden: tot 4 weken

Soms gelden op grond van de wet of vanwege claims of gerechtelijke procedures langere bewaartermijnen.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wij gebruiken verschillende systemen en databases om uw persoonsgegevens op te slaan. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijk gebruik. Onze systemen en applicaties worden beschermd in overeenstemming met de geldende normen voor gegevensbeveiliging.

De meeste persoonsgegevens worden binnen de Europese Unie opgeslagen. Indien persoonsgegevens worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Unie nemen wij aanvullende, passende maatregelen om uw gegevens te beschermen.

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht het volgende bij ons te verzoeken:

 • Inzage van uw persoonsgegevens;
 • Rectificatie van uw persoonsgegevens;
 • Verwijdering van de persoonsgegevens;
 • Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Het recht uw persoonsgegevens in digitaal format te verkrijgen (gegevensoverdraagbaarheid).

Ook heeft u het recht tegen de verwerking bezwaar te maken. Wanneer de verwerking op toestemming is gebaseerd, heeft u het recht de toestemming te allen tijde in te trekken.

Wij zullen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek reageren. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Contactgegevens

U kunt een e-mail zenden aan privacystatement@avebe.com als u vragen heeft over deze privacyverklaring. Als u andere vragen, verzoeken of klachten heeft, neem dan contact op:

Coöperatie Koninklijke Avebe U.A.
Prins Hendrikplein 20
9640 AA Veendam
privacystatement@avebe.com
+31 (0) 598 66 91 11