Laat je stem horen

Graag vragen wij je aandacht voor het ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

De Europese Nitraatrichtlijn is erop gericht om de waterkwaliteit in heel Europa te beschermen door te voorkomen dat nitraten uit agrarische bronnen het grond- en oppervlaktewater verontreinigen. Het kabinet is verplicht elke vier jaar aan te geven welke maatregelen zij zal nemen om de benodigde verbetering van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit te bereiken. Deze voorgestelde maatregelen zijn opgenomen in het ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Waterkwaliteit

Royal Avebe vindt ook dat de Europese doelen gehaald moeten worden en loopt niet weg voor haar verantwoordelijkheid. Avebe zet veel stappen in de verduurzaming van de gehele keten. We zijn nauw betrokken bij alle schakels in de keten, van aardappelveredeling tot logistiek, van teelt tot verwerking en innovatie. Op al die vlakken hebben we doelstellingen om steeds verder te verduurzamen en maken we gezamenlijk meters. De doelen voor grondwaterkwaliteit worden in ons teeltgebied gehaald.

Echter, de door het Ministerie van LNV voorgestelde generieke maatregelen zijn niet realistisch en sluiten niet aan bij de boerenpraktijk. Het ontwerp gaat uit van kalenderlandbouw en dit draagt niet bij aan duurzaam bodembeheer of kringlooplandbouw. Daarnaast ontbreekt de economische impactanalyse van de voorgestelde maatregelen. We hebben een pakket nodig dat aansluit bij de boerenpraktijk en dat oog heeft voor de verdiencapaciteit van onze leden. Hierbij hebben we ook jouw suggesties voor concrete maatregelen nodig.
Daarom roepen wij iedereen op om zijn of haar stem te laten horen. In het manifest kan je je ervaringen met het beleid rondom de waterkwaliteit invullen. Heb jij een oplossing waarmee we de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit op een duurzame manier kunnen verbeteren? Deel dat dan ook in dit formulier.

Download manifest

Innovation by nature
Sitemap
Avebe is in ontwikkeling

Al bijna 100 jaar.
Niet altijd meer of groter,
maar wel steeds beter.

Bij deze ambitie past een nieuwe huisstijl.

Welkom op onze nieuwe website.

- Ga naar de website -